ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ซับม่วงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จำนวนนักเรียนโรงเรียน ซับม่วงวิทยา
ชั้น ผู้ชาย ผู้หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่1 43 29 72 2
มัธยมศึกษาปีที่2 39 25 64 2
มัธยมศึกษาปีที่3 26 25 61 2
รวมมัธยมฯต้น 108 79 187 6

มัธยมศึกษาปีที่4

31 33 64 2
มัธยมศึกษาปีที่5 34 29 63 2
มัธถยมศึกษาปีที่6 22 28 50 2
รวมมัธยมฯปลาย 87 90 177 6
จำนวนครูโรงเรียน ซับม่วงวิทยา
ครูผู้ชาย  
ครูผู้หญิง  
รวครูทั้งหมด