ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม. ต้น อุตสาหกรรม